Onderwerpen

De Schoolraad
De schoolraad fungeert als klankbord voor de MR en denkt mee over voorstellen die o.a. door de schoolleiding of andere geledingen zijn voorbereid. De MR maakt deel uit van de schoolraad. (Voor meer info over de MR zie schoolgids 6.4)

De schoolraad is geen bevoegd gezag, dit is het centraal bestuur. De schoolraad heeft wel op lokaal niveau belangrijke taken te doen. Samen met het schoolteam wordt er gewerkt aan het beleid op het gebied van onderwijs en identiteit.

Onderwerpen die zoal aan bod komen bij een schoolraadvergadering:

Onderwijskundige zaken:
Schoolplan / jaarplan / schoolgids
Aanschaf lesmateriaal
Ontwikkelingen binnen het onderwijs

Identiteit:
Toelatingsbeleid
Gesprekken met nieuwe ouders (anders of niet kerkelijk)
Samenwerking De Triangel – Levensboom

Ouders:
Betrokkenheid ouders
Communicatie met ouders

Personeel:
Functioneren personeel
Formatie
Lief en leed

Bestuur Florion / algemeen directeur Florion:
Ontwikkelingen binnen bestuur

Financiën:
Ouderbijdrage
Begroting
Stichting de Levensboom

Algemene zaken:
Website
Jaarplanning van de school
Instroom nieuwe leerlingen
Gebouw en beheer