Schoolraad

De schoolraad (SR) bestaat uit de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR). De OR fungeert als klankbord voor de MR en denkt mee over voorstellen die onder andere door de schoolleiding of andere geledingen zijn voor­bereid.
Elke school binnen Florion heeft z’n eigen schoolraad. De schoolraad is geen bevoegd gezag, maar heeft wel belangrijke taken te doen. De MR binnen de SR heeft daarentegen wel bepaalde rechten. Samen met het schoolteam wordt er gewerkt aan het beleid op het gebied van onderwijs en identiteit. Bovendien onderhoudt de schoolraad de contacten met de leden en de ouders. Ook lief en leed van het personeel behoort tot de aandachtsgebieden van de schoolraad.
Het eigenlijke bevoegd gezag is het Toezichthoudend Bestuur. Dit THB wordt vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder van Florion. Tenslotte heeft iedere school natuurlijk een locatiedirecteur. De locatiedirecteur is primair verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, heeft de dagelijkse leiding van de school en is het aanspreekpunt voor ouders.

Postadres schoolraad:
Schoolraad ‘De Levensboom’
Korte Kerkweg 21
7954 GC Rouveen

Mailadres schoolraad:
schoolraad@gbsdelevensboom.nl
Als u vragen of suggesties hebt dan kunt u ons dat laten weten of eventueel op één van onze vergaderingen toelichten. Wij vergaderen elke 2e dinsdag van de maand.